ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

លោកស៊ី ជិនភីងនិងម៉ាក្រូន ឈៀងមកជួបគ្នាផឹកស្រាក្រហមនៅសៀងហៃ

22


Xi and Macron sip wine together in Shanghai trade fair.
លោកស៊ី ជីនភីងប្រធានាធិបតីចិននិងលោកម៉ាក្រូន ប្រធានាធិបតីបារាំង
កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបានឈៀងមកជួបគ្នា ភ្លក្សស្រាក្រហមនិងម្ហូបបារាំង
និងពិភាក្សាអំពីស្ថានការណ៍ពិភពលោកនៅខ្យុសតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលបារាំង
នៅក្នុងមហាពិព័រណ៍អន្តរជាតិ ដែលគេរៀបចំធ្វើនៅទីក្រុងសៀងហៃ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង