ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ការអះអាងថ្មី៖ ២៥ភាគរយនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ អត់ចេញរោគសញ្ញាទេ!!!

10

One in four coronavirus patients have NO symptoms, CDC director says as he warns the virus will be ‘with us’ for the next TWO YEARS.

លោកDr Robert RedfieldនាយកធំនៃCDCបានប្រាប់សារពត៌មាន ថា«ម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឹ៤នាក់នៅអាមេរិច អត់មានចេញរោគសញ្ញាទេ។សូមព្រមានថាវីរុសនេះវាអាចនឹងស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនយើងនៅ២៤ខែទៀតក៏មាន»។ លោកព្រមានទៀតថា«ដូច្នេះទាំងអ្នកមា ន ជំងឹឬគ្មាន ត្រូវតែពាក់ម៉ាសការពារដាច់ខាត»(Daily Mail, April 2)

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង