ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិចត្រាំ ក្តៅច្រមុះខ្លាំងណាស់

13

លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិចត្រាំ ក្តៅច្រមុះខ្លាំងណាស់ ហៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកថា«China-Centric-ចិននិយម»(ឬខ្មែរប្រែថា ខ្សែហខាងចិន)
និងព្រមានថានឹងកាត់«កញ្ចប់ថវិកាជំនួយ»ដល់អង្គការហ្នឹងទៀត។

Donald Trump takes aim at World Health Organization calling it ‘China-Centric’ and says he will consider cutting funding for international body after being criticized for his own coronavirus response(Daily Mail)
ដល់តែកំពូលៗអន់ចិត្តគ្នា ខឹងគ្នាក្នុងអំឡុងពេលជំងឹរាតត្បាតអញ្ចឹងផង តើបាននរណាជួយនរណាទៅចឹង?ចាំមើលដំណោះស្រាយ?

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង