ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្ម និង សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាជជែកគ្នាអំពីទីផ្សារអង្ករ 

30
 ភ្នំពេញ ៖ តំណាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម និង សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា  បានជួបគ្នា ពិភាក្សាលើបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារស្រូវអង្ករ និងស្ថានភាពនៃការប្រមូលផល ដើម្បីសិក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការផ្តល់ទុនកម្ចីពីរាជរដ្ឋាភិបាល នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នេះ ។ 
អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង