ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

លោកប្រធានាធីបតីចូ បៃឌីន ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារម្ជុលទីពីរ

24

លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតចូ បៃឌិន កាលពីថ្ងៃចន្ទបានអញ្ជើញចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឹកូវីដជាលើកទីពីរ។ លោកបៃឌិនអាយុ78ឆ្នាំបានចាក់វ៉ាក់សាំងPfizer ម្ជុលទីមួយកាលពីថ្ងៃទី២១ធ្នូឆ្នាំ២០២០។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង