ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ក្តីរំពឹងៈ អង់គ្លេសអះអាងថា «កិច្ចប្រជុំG7»ឆ្នាំនេះនឹង«បានជួបមុខគ្នា»

38

បរទេស៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីអង់គ្លេសBoris Johnson បានអះអាងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃមេដឹកនាំប្រទេសឧស្សាហកម្មនាំមុខ ហៅកាត់G7 នឹងប្រព្រឹត្តទៅរវាងថ្ងៃទី13-17មិថុនាឆ្នាំ២០២១ខាងមុខនេះនៅតំបន់រីស៊តCornwall ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស ដោយរំពឹងថាបណ្តាមេដឹកនាំពិភពលោកនៃប្រទេសឧស្សាហកម្មនាំមុខG7 នឹងបានជួបពិភាក្សាផ្ទាល់មុខគ្នា ដោះស្រាយបញ្ហាការរាតត្បាតជំងឹកូវីដ ការផ្លាស់ប្តូរអាកាធាតុ ការកសាងទំណុកចិត្តចំពោះប្រជាជនលើពិភពលោកបានទទួលផលពីការបើកទូលាយនូវពាណិជ្ជកម្មសេរី ការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យា និងការរកឃើញនូវវិទ្យាសាស្រ្តថ្មីៗ។
មេដឹកនាំG7ដែលនឹងចូលរួម រួមមានៈUK, Germany, Italy, Canada, the US, France, Japan ហើយម្ចាស់ផ្ទះអង់គ្លេស ក៏នៅបានអញ្ជើញមេដឹកនាំនៃ Australia, India and South Korea.​ចូលរួមផងដែរ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង