ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ក្រុមហ៊ុន NAGA ស្ម័គ្រចិត្តបិទផ្អាកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ជាបណ្ដោះអាសន្ន

31
  1. ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុន NAGA ស្ម័គ្រចិត្តបិទផ្អាកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ជាបណ្ដោះអាសន្ន ។

កន្លងមក បុគ្គលិក NAGA ចំនួន ១១រូប ត្រូវបានរកឃើញថាមាន “វិជ្ជមានកូវីដ-១៩”​។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង