ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

តើវ៉ាក់សាំងចាក់ហើយ មានប្រសិទ្ធភាព ការពារបានប៉ុន្មានឆ្នាំ?

16

វេបសាយDaily Mail ផ្សាយនៅល្ងាចនេះថាអ្នកជំនាញខាងជំងឹឆ្លងនិងវីរុសវិទ្យាប្រមាណ២ភាគ៣លើលោកនេះបានផ្តល់ទស្សនៈថាវ៉ាក់សាំងការពារជំងឹកូវីដ វាមានប្រសិទ្ធភាពការពារវីរុសកូវីដ បានក្នុ ងរយះពេលតែមួយឆ្នាំតែប៉ុន្មាន។
លទ្ធផលនៃការវាយមតម្លៃខាងលើនេះគេបានសិក្សាសំភាសន៍ជាមួយអ្នកជំនាញខាងជំងឹឆ្លងនិងវីរុសវិទ្យានៅលើពិភពលោកចំនួន៧៧នាក់។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង