ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

វ៉ាក់សាំងPfizer គេប្រកាសថា ល្អ១០០ភាគរយសម្រាប់យុវវ័យ!!

18

 

វេបសាយDaily Mail របស់អង់គ្លេសផ្សាយល្ងាចនេះថាក្រុមហ៊ុនវ៉ាក់សាំង Pfizerបានប្រកាសខ្លួនគេនៅថ្ងៃពុធនេះថាវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដរបស់ Pfizerមានសុវត្ថិភាព១០០ភាគរយនិងខ្លាំងទៀតក្នុងការការពារយុវវ័យអាយុពី១២ដល់១៥ឆ្នាំអោយចៀសផុតពីការឆ្លងកូវីឌ។
ក្រុមហ៊ុននិយាយថាគេបានធ្វើតេស្តគ្លីនិចតំណាក់កាលទី៣រួចហើយលោក យុវវ័តអាយុ១២ដល់១៥ឆ្នាំ និងបានបង្ហាញថាមានសុវត្ថិភាព១០០ភាគរយ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង