ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ប្រមុខអាជ្ញាធរកីឡា៖ ក្រសួងអប់រំចំណាយថវិកា លើកក្រុមជម្រើជាតិឈុតធំ និងថ្នាល១៨០០លានរៀលក្នុងមួយខែ

9

 

ភ្នំពេញ៖ប្រមុខអាជ្ញាធរកីឡាគឺលោក អ៊ុក សិទ្ធិជាតិ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡារបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានមានប្រសាសន៍កិច្ចប្រជុំជាមួយសហព័ន្ធកីឡាជាតិត្រៀមចូលរួមព្រឹតិ្តការប្រកួតSEA GAMES លើកទី៣១ ឆ្នាំ២០២១ នៅប្រទេសវៀតណាមថាក្រសួងអប់រំបានថវិកាជាតិទៅលើក្រុមកីឡាករ កីឡាការិនីជម្រើសជាតិទំាង២ប្រភេទជិត១៨០០លានរៀលក្នុង
មួយខែទំាងអាហារឧបត្ថម្ភ និងប្រាក់ខែ។
លោកបានបន្តថាសម្រាប់ក្រុមកីឡាករកីឡាការិនីជម្រើសជាតិឈុតថ្នាលមកពីសហព័ន្ធកីឡាជាតិ៣៥ចំណាយចំនួន៩០០លានរៀលក្នុងមួយខែ ចំណែកក្រុមកីឡាករ-កីឡាការិនីជម្រើសជាតិឈុតធំក៏ជិត៩០០លានរៀលក្នុងមួយខែដែរបូកទំាងក្រុមក្រុមកីឡាករ-កីឡាការិនីជម្រើសជាតិជនពិការថែមទៀតគិតតាមរបរចាស់។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង